สถานรับเลี้ยงเด็กบางบัวทอง

พร้อมสุขเนอร์สเซอรี่
บริหารงานโดยอาจารย์ ปาริชาต ยิ้มการบุญ ( ครูหน่อง )
วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต เอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริหารจัดการระดับปฐมวัยมากว่า 10 ปี
เป็นครูผู้สอนในระดับอนุบาลและปฐมศึกษารวม 7 ปี
เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยแก่ครูทั้งภาครัฐและเอกชน
พร้อมสุขเนอร์สเซอรี่ มีความเชื่อว่าเด็กแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
บางคนอาจเรียนรู้ได้เร็วขณะที่บางคนอาจยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาด้านนั้นๆ ดังนั้น
พร้อมสุขเนอร์สเซอรี่จึงได้จัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคลโดยครูจะติดตามและปรับวิธีการ
ให้เข้ากับเด็กแต่ละคนเพื่อช่วยให้เกิดพัฒนาการในทุกๆ ด้านอย่างสมดุล พร้อมสุขเนอร์สเซอรี่เปิดรับ
ดูแลและพัฒนาเด็กก่อนอนุบาล ( อายุ 1 ปี ถึงก่อนเข้าเรียน ) เด็กๆ ไม่เพียงแต่จะได้รับการดูแลที่ดี
ยังจะได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยกิจกรรมที่สนุกสนานเพื่อฝึกฝนทักษะรอบด้าน