สถานรับเลี้ยงเด็กบางบัวทอง
ตารางกิจกรรม
6.30 - 8.00
8.00 – 8.30
8.30 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 14.00
14.00 – 15.30
15.30 - 16.30
16.30 – 18.00
รับเด็ก
เคารพธงชาติ / ตรวจสุขภาพ / เข้าห้องน้ำ
รับประทานอาหารเช้า
กิจกรรมสร้างสรรค์และการเล่นตามมุม
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
รับประทานอาหารกลางวัน / แปรงฟัน
นอนพักผ่อน
อาบน้ำแต่งตัว
รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรมเสรี / เกมการศึกษา/ เล่นเครื่องเล่นสนาม / เตรียมตัวกลับบ้าน
( กิจกรรมต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม )