ทำไมต้องเลือก พร้อมสุขเนอสเซอรี่ รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ทำไมต้องเลือก พร้อมสุขเนอสเซอรี่ รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ทำไมต้องเลือก พร้อมสุขเนอสเซอรี่ รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

พร้อมสุขเนอร์สเซอรี่ มีความเชื่อว่าเด็กแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ที่ต่างกัน บางคนอาจเรียนรู้ได้เร็วขณะที่บางคนอาจยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาด้านนั้นๆ พร้อมสุขเนอร์สเซอรี่จึงได้จัดแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล โดยครูจะติดตามและปรับวิธีการให้เหมาะกับเด็กแต่ละคน

เพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาในทุกด้านอย่างสมดุล เด็กๆ ไม่เพียงแต่จะได้รับการดูแลที่ดี แต่ยังได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยกิจกรรมเพิ่มทักษะในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยต่อยอดให้เด็กสนใจการเรียนในอนาคต 

พร้อมสุขเนอสเซอรี่

การศึกษาปฐมวัยที่ตอบโจทย์ทุกด้าน พัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพ

ปฐมวัยตอบโจทย์ทุกด้าน

ปฐมวัยตอบโจทย์ทุกด้าน

โปรแกรมที่ปรับให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน จัดในรูปแบบกิจกรรมหลักสูตร Nursery พัฒนาทักษะพื้นฐานด้านกิจวัตรประจำวันของเด็ก

คุณภาพและปลอดภัย

คุณภาพและปลอดภัย

พัฒนาเด็กอย่างเต็มศักยภาพ สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยโดยครูและบุคลากรผู้มีประสบการณ์ซึ่งผ่านการอบรมด้านการพัฒนาเด็กโดยเฉพาะ

ดูแลเด็กด้วยหัวใจ

ดูแลเด็กด้วยหัวใจ

ทีมงานครูมืออาชีพที่ดูแลเด็กมากว่า 10 ปี ดูแลทั้งด้านพัฒนาการ โภชนาการ สุขภาพและอื่นๆ มั่นใจในการดูแลบุตรหลานของท่าน

กิจกรรมหลักสูตร เนอสเซอรี่ พัฒนาทักษะพื้นฐาน

ได้รับมาตรฐานจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

บรรยากาศกิจกรรมโดย พร้อมสุขเนอสเซอรี่ นนทบุรี

การทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

กิจกรรมพร้อมสุขเนอสเซอรี่ นนทบุรี

เกมส์เก้าอี้ดนตรี กิจกรรมงานวันเด็ก พร้อมสุขเนอสเซอรี่ นนทบุรี

จัดกิจกรรมวันเกิดเพื่อสร้างความสนุกสนาน และสร้างสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ปกครอง และหนูน้อย สร้างพัฒนาการความกล้าแสดงออกและการเข้าร่วมกิจกรรมให้กับหนูๆ

กิจกรรมพร้อมสุขเนอสเซอรี่ นนทบุรี

เกมส์ กิจกรรมงานวันเด็ก พร้อมสุขเนอสเซอรี่ นนทบุรี

จัดกิจกรรมวันเกิดเพื่อสร้างความสนุกสนาน และสร้างสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ปกครอง และลูกน้อย

กิจกรรมพร้อมสุขเนอสเซอรี่ นนทบุรี

เกมส์ กิจกรรมงานวันเด็ก พร้อมสุขเนอสเซอรี่ นนทบุรี

จัดกิจกรรมวันเกิดเพื่อสร้างความสนุกสนาน และสร้างสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ปกครอง และลูกน้อย

กิจกรรมพร้อมสุขเนอสเซอรี่ นนทบุรี

กิจกรรมเข้าจังหวะ ร้องเพลง happy birthday ที่พร้อมสุขเนอสเซอรี่

เด็กๆ ไม่เพียงแต่จะได้รับการดูแลที่ดี ยังจะได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยกิจกรรมที่สนุกสนานเพื่อฝึกฝนทักษะรอบด้าน

ภาพกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะในหลากหลายด้าน

กระตุ้นพัฒนาการด้วยกิจกรรมที่สนุกสนานเพื่อฝึกฝนทักษะรอบด้าน

รูปภาพกิจกรรม
รูปภาพกิจกรรม
รูปภาพกิจกรรม
รูปภาพกิจกรรม
รูปภาพกิจกรรม
รูปภาพกิจกรรม
รูปภาพกิจกรรม
รูปภาพกิจกรรม
รูปภาพกิจกรรม
รูปภาพกิจกรรม
รูปภาพกิจกรรม